Schemat blokowy

algorytmika i programowanie

Schemat blokowy

jest graficznym przedstawieniem algorytmu. Zawiera operacje które mają być wykonywane, wzajemne powiązania między nimi, oraz kolejność wykonywania poszczególnych operacji.  W schemacie blokowym poszczególne operacje przedstawione są za pomocą odpowiednio połączonych bloków. Połączenia określają kolejność i sposób wykonywania operacji realizujących dany algorytm. Schematy blokowe pozwalają na prostą zamianę instrukcji na instrukcje programu komputerowego. 

Elementy schematu blokowego

Zasady budowania schematu blokowego

 1. Schemat blokowy składa się z bloków połączonych zorientowanymi liniami, określającymi kolejność wykonywania poszczególnych czynności.
 2. Z każdego bloku może wychodzić tylko jedna strzałka. Wyjątkiem jest blok decyzyjny – z którego muszą wychodzić dwie strzałki: Tak oraz Nie.
 3. Do każdego bloku może dochodzić dowolna liczba strzałek. Każda z nich oznacza wykonanie wszystkich czynności danego bloku.
  Według innej zasady, do każdego bloku może dochodzić tylko jedna strzałka. W takim przypadku kilka strzałek dochodzi do punktu koncentracji, od którego jedna strzałka prowadzi do bloku.
 4. Wszystkie bloki muszą mieć co najmniej jedną strzałkę dochodzącą i wychodzącą. Wyjątkami są: łączniki i bloki graniczne START i KONIEC.
 5. Strzałki mogą się łączyć ale nie mogą się rozdzielać.
 6. Każdy schemat blokowy musi zawierać dokładnie jeden blok graniczny START i przynajmniej jeden blok graniczny KONIEC.

Konstrukcje algorytmów

 • liniowe – poszczególne kroki wykonywane są jeden po drugim [poniżej schemat blokowy – obliczanie pola prostokąta],

 • rozgałęzione – w wyniku sprawdzenia warunku mogą być wykonywane różne kroki algorytmu [poniżej schemat blokowy – sprawdzenie która z wprowadzonych liczb jest większa],

 • iteracyjne – pewien zespół kroków wykonywany jest wielokrotnie w pętli (powtarza się), aż do momentu spełnienia określonego warunku [poniżej schemat blokowy obliczanie pola kwadratu z pętlą w przypadku gdy a=0],

 • rekurencyjne – proces wykonywania jakiegoś zadania wywołuje same siebie,
 • mieszane – łączą konstrukcje różnych algorytmów.