Programowanie – podstawowe pojęcia

algorytmika i programowanie

Programowanie – podstawowe pojęcia

Algorytm

1. Zestaw ściśle określonych czynności, prowadzących do rozwiązania pewnego problemu.

2. Uporządkowany i uściślony sposób rozwiązywania danego problemu,
zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności w skończonej liczbie kroków.

Programowanie

Proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego
programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych.

Program komputerowy (kod źródłowy)

Ciąg instrukcji języka programowania, realizujący algorytm.

Język programowania

Specjalny język służący do pisania programów komputerowych.
Jest on zbiorem określonych instrukcji i zasad składni.

Kompilacja 

Tłumaczenie całego programu na język zrozumiały dla procesora i możliwy do wykonania dla komputera.
Po poprawnym zakończeniu kompilacji program może być uruchomiony.
Tłumaczenie wykonuje się tylko raz.

Przykłady języków kompilowanych: Pascal, C++

Interpretacja

Tłumaczenie programu instrukcja po instrukcji tak aby każda wywołana instrukcja była wykonywana przez komputer.
Tłumaczenie odbywa się każdorazowo przy uruchomieniu programu. 

Przykłady języków interpretowanych: Logo, Scratch, Python, PHP, JavaScript.

Podprogram (procedura lub funkcja)

Wyodrębniona część programu, mająca jednoznaczną nazwę i ustalony sposób
wymiany danych z innymi częściami programu. Podprogram może być wykorzystywany wielokrotnie.

Sytuacja warunkowa

Występuje, kiedy wynik lub dalsze działanie zależy od spełnienia lub niespełnienia pewnego warunku.
Algorytmy zawierające sytuacje warunkowe nazywamy algorytmem z warunkami (lub z rozgałęzieniami).

Iteracja

Polega na wielokrotnym powtarzaniu tej samej operacji lub ciągu operacji.
Iterację wprowadzamy za pomocą pętli. Pętla występuje gdy w pewnym kroku algorytmu wracamy
do jednego z wcześniejszych kroków, co powoduje, że kroki mogą być wykonywane wiele razy.

Zmienna 

To obiekt w programowaniu, który przechowuje różnego rodzaju dane niezbędne do działania programu.
Tworząc zmienną musimy nadać jej nazwę oraz typ, który określa co nasza zmienna będzie przechowywać.

Typy zmiennej

Wyznacza zbiór wartości, które może ona przyjmować np. liczby całkowite, liczby rzeczywiste,
ciągi znaków lub wartość logiczną prawda – fałsz.